Металургия

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ

 

 

 

 

За организацията

 

Основни цели и задачи на браншовата организация

Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/ е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия и съпътстващите я производства, дейности и услуги. В Асоциацията със статут на асоциирани членове участват висши учебни заведения – юридически лица с нестопанска цел, които приемат нейния устав и съдействат за постигане на целите й. Основните цели на Българската асоциация на металургичната индустрия са:

Основни дейности и подходи на браншовата камара за постигане на набелязаните цели и задачи - БАМИ обединява и съгласува позициите и интересите на своите членове и ги представлява на национално нива пред социалните партньори, държавните и местни органи, други браншови и работодателски организации, международни институции и организации.

Контакти: